edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Literatura do przedmiotów:

-Zarys psychologii z elementami etyki,

-Psychologia z elementami pedagogiki, socjologii i etyki .

Lektura obowiązkowa:

 1. RED Majchrowska: WYBRANE ELEMENTY SOCJOLOGII. WYD. CZELEJ, LUBLIN 2003.
 2. Nijakowski L.M.: PODSTAWY SOCJOLIGII I PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ.WYD. DIFIN, W-WA 2009.
 3. SOCJOLOGIA, PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY. WYD. PWN, W-WA 2009.
 4. Szczepański Jan: ,,Elementarne pojęcia socjologii”.PWN, Warszawa 1969.

Lektura uzupełniająca:

 1. Szłompka P.: Socjologia zmian społecznych. Wyd. Znak, Kraków 2005.
 2. Frysztacki K.: Socjologia problemów społecznych. Wyd. Nauk Scholar, W-wa 2009.
 3. Bauman Z., May T.: Socjologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 4. Czarnecki P.S.: Praca socjalna. Wyd. Difin, W-wa 2013.
 5. Turner J.H.: ,,Socjologia”. Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Lektura obowiązkowa:

 1. FORRZAŃSKI J.: PSYCHOLOGIA. WYD. PZWL, W-WA 2003.
 2. FORRZAŃSKI J.: PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA. WYD. PZWL, W-WA 2004.
 3. PUTKIEWICZ Z., DOBROWOLSKA B., KUKOŁOWICZ T.: PODSTAWY PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII. WYD. PZWL, W-WA 1981.
 4. PRZTACZNIK-GIEROWSKA, TYSZKOWA M.: PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA. WYD. PWN, W-WA 2009.
 5. ARONSON E.: ,,CZŁOWIEK – ISTOTA SPOŁECZNA”. PWN, WARSZAWA 2000.
 6. BIRCH ANN, MALIN TONY : PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA W ZARYSIE : OD NIEMOWLĘCTWA DO DOROSŁOŚCI. – WYD. 4, – WARSZAWA : WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, 2009.
 7. PUTKIEWICZ Z, DOBROWOLSKA B..: ,,PODSTAWY PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII. PZWL WARSZAWA 1984.
 8. ZIMBARDO P.G., GERRIG R.J.: ,,PSYCHOLOGIA I ŻYCIE”. PWN, WARSZAWA 2006.

Lektura uzupełniająca:

 1. Lewis M., Haviland-Jones J.M.: Psychologia emocji. Gdańskie wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 2. Myers D.G.: Psychologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 3. Chodkiewicz J.: Psychologia Zdrowia. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2006.
 4. Heszen I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. Wyd. Nauk. PWN, W-wa 2007.
 5. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jaroża G.: ,,Psychologia rozwojowa

i wychowawcza wieku dziecięcego. WSiP, Warszawa 1985.

 1. Trempała J.: ,,Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka”. PWN, Warszawa 2009

Lektura obowiązkowa:

 1. CIECHANIEWICZ W.: PEDAGOGIKA. WYD. LEK. PZWR, W-WA 2008.
 2. SMITH D.D.: PEDAGOGIKA SPECJALNA T. 1,2. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2011.
 3. HERBART J.F.: PEDAGOGIKA OGÓLNA. WYD. NAUK. „ŻAK ‘’, W-WA 2007.
 4. SZCZEPANIK R.: ELEMENTY PEDAGOGIKI SPECJANEJ. WYD. WSH-E W ŁODZI, ŁÓDŹ 2007.
 5. PILCH T. i LEPARCZYK I.: PEDAGOGIKA SPOŁECZEŃSTWA. WYD. AKADEMICKIE „ŻAK”, W-WA 2003.

Lektura uzupełniająca:

 1. Śliwierski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Oficyna wyd. „Impuls”, Kraków 2005.
 2. Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Wyd. Akad. i profesjonalne, W-wa 2008.
 3. Retter H.: Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP, Gdańsk 2005.
 4. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna wyd. „Impuls”, Kraków 2006.
 5. Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika Społeczna T.1,2.wyd. Nauk. PWN, W-wa 2009.

Anatomia z fizjologią:

                                 Literatura obowiązkowa:

 1. SYLWANOWICZ W.: ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA. PZWL, W-WA 1989.
 2. ALEKSANDROWICZ R.: MAŁY ATLAS ANATOMICZNY. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2008.
 3. ATLAS ANATOMICZNY. WYD. LITERAT, TORUŃ.
 4. DANIEL B. PRUSZYŃSKI B.: ANATOMIA RADIOLOGICZNA. PZWL, W-WA 2016.
 5. MARCHEWKA A, DĄBROWSKI Z, ŻOŁĄDŹ J.A. : FIZJOLOGIA STARZENIA SIĘ. WYD. NAUK PWN, W-WA 2013.

                   Literatura uzupełniająca:

 1. Kieszonkowy Atlas Anatomii Radiologicznej. Wyd. medipage, W-wa 2007.
 2. Traczyk W.Z: Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. Lek. PZWL, 2006.
 3. Górski J.: Fizjologia człowieka. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2010.

Higiena Żywienia:

              

               Literatura obowiązkowa:

 1. KORCZAK C.W.: HIGIENA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1998.
 2. KORCZAK C.W.: HIGIENA OCHRONA ZDROWIA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1994.
 3. KARCZEWSKI J.K.: HIGIENA. WYD. „CZELEJ”, LUBLIN 2002.
 4. GAWĘCKI J, ROSZKOWSKI W,: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA A ZDROWIE PUBLICZNE. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2012.
 5. SZEWCZYŃSKI J. SKRODZKA Z,: HIGIENA ŻYWIENIA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1995.
 6. CIBOROWSKA H, RUDNICKA A,: DIETETYKA. ŻYWIENIE ZDROWEGO I CHOREGO CZŁOWIEKA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2009.

Literatura uzupełniająca:

 1. Bujko J.: Podstawy dietetyki. Wyd. SGGW, W-wa 2008.
 2. Bętkowska T, Rożnowska K,: Diety w różnych chorobach. Agencja Wydawniczo-Usługowa „Emilia”, Kraków 2010.
 3. Jarosz M,: Żywienie osób w wieku starszym.Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2011.

              

   Literatura obowiązkowa:

 1. KULIK T.B, LATALSKI M,: ZDROWIE PUBLICZNE. WYD. CZEKAJ , LUBLIN 2002.
 2. SYGIT M.: ZDROWIE PUBLICZNE. WOLTERS KLUCZER POLSKA, W-WA 2010.
 3. KAWCZYŃSKA-BUTRYM Z.: RODZINA-ZDROWIE-CHOROBA. WYD. CZEKAJ, LUBLIN 2001.
 4. WOYNAROWSKA B,: EDUKACJA ZDROWOTNA. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2012.
 5. KARSKI J.B,: PROMOCJA ZDROWIA. SAN MEDIA, W-WA 1994.

Literatura uzupełniająca:

 1. Leowski J,: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Wyd. Fachowe CeDeWu, W-wa 2011.
 2. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce i w Europie. Centrum Edukacji Medycznej,     W-wa 1996.
 3. Davies T. i Craig T.K.J,: ABC zdrowia psychicznego. Medical Press, Gdańsk 1999.
 4. Barić L, Osieńska H,: Oświata zdrowotna i promocja zdrowia. Borgis Wydawnictwo Medyczne, W-wa 2006.
 5. Karski J.B,: Praktyka i Terapia promocji Zdrowia. Wyd. Fachowe CeDeWu, W-WA 2011.
 6. Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. : Promocja zdrowia T. I, II. Wyd. Czekaj, Lublin 2008.

Rehabilitacja i usprawnianie:

         Literatura obowiązkowa:

 1. MALINOWSKA K DEGA W,: REHABILITACJA MEDYCZNA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1999.
 2. KIWERSKI J,: REHABILITACJA MEDYCZNA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2007.
 3. OSSOWSKI E, : TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY REHABILITACJI. WYD. WSP W BYDGOSZCZY, BYDGOSZCZ 1999.

Literatura uzupełniająca:

 1. Sowa J, Wojciechowski F,: Proces rehabilitacji w kodeksie edukacyjnym. Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2001.
 2. Pękalska M,: Rehabilitacja neuropsychologiczna. Wyd. UMCS , Lublin 2009.
 3. Levitt S,: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. Wyd. Lek.PZWL, W-wa 2004.
 4. Łojek E., Bolewska A.: Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Wyd. Nauk. „Scholar”, W-wa 2008.

Terapia zajęciowa:

     Literatura obowiązkowa:

 1. MILANOWSKA K.: TERAPIA ZAJĘCIOWA. WYD. PZWL, W-WA 1965.
 2. KONIECZNA E.J,: BIBLIOTERAPIA W PRAKTYCE. OFICYNA WYDAWNICZA „ IMPULS” , KRAKÓW 2006.
 3. DĄBROWSKA- JABŁOŃSKA I,: TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY. OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS”, KRAKÓW 2010.
 4. MALICKA M,: BAJKO TERAPIA. MEDIA RODZINA, WROCŁAW 2002.
 5. GĄSIENICA- SZOSTAK A,: MUZYKOTERAPIA W REHABILITACJI I PROFILAKTYCE. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2003.
 6. KORDZIŃSKA – GRABOWSKA A,: ARTETERAPIA. WYD. VERLAG DASHOFER, W-WA 2012.

Literatura uzupełniająca:

 1. Beluard H.S, McKenzie K.R.: Podstawy terapii grupowej. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 2. Sikorski W,: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń. Wyd. Akademickie „Żak”, W-WA 2002.
 3. Jones C, Shillito-Clarke C,: Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 4. Malicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci. Media Rodzina Poznań 1999.
 5. Frauczyk A, Krajewska K,: Skarbiec nauczyciela terapeuty. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 6. Trześniowski R,: Zabawy i gry ruchowe. Wyd. WSiP, W-wa 1995).
 7. Kwaśniewska G. i Wojnarska A. : Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Farmakologia i technologie postaci leków:

                 Literatura obowiązkowa:

 1. JANICKI S, FIEBIG A,: FARMACJA STOSOWANA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2008.
 2. KRÓWCZYŃSKI L, JACHOWICZ R,: ĆWICZENIA Z RECEPTURY. WYD. UJ, KRAKÓW 2000.
 3. JANIEC W,: KOMPENDIUM FARMAKOLOGII. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2012.
 4. PODLEWSKI J.K, CHWALIBOGOWSKA-PODLESKA A,: LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII. MEDICAL TRIBUNE POLSKA, W-WA 2010.
 5. JACKOWICZ R,: RECEPTURA APTECZNA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2010.

       Literatura uzupełniająca:

 1. Kostoński W, Herman Z.S, : Farmakologia T. I, II. Wyd. Lek. PZWL, 2007.
 2. Kohliinzer S,: Farmakognozja. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2007.
 3. Korbut R,: Farmakologia po prostu. Wyd. UJ, Kraków 2009.
 4. Zejc A, Gorczyca M,: Chemia leków. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2008.

Masaż i fizjoterapia:

Literatura obowiązkowa:

 1. STRABURZYŃSKA-LUPA A. STRABURZYŃSKI G,: FIZJOTERAPIA (WYD. LEK. PZWL, W-WA 2007)
 2. ZEMBATY A,: KINEZYTERAPIA T. I, II. WYD. „KASPER”, 2016.
 3. MIKA T. KASPRZAK W,: FIZYKOTERAPIA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2003.
 4. MILANOWSKA K,: KINEZYTERAPIA. WYD. LEK. PZWL, 2001.
 5. MAGIERA L.: KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY. WYD. BIO-STYL, KRAKÓW 2006.
 6. MAGIERA L, KASPERCZAK T,: SEGMENTALNY MASAŻ LECZNICZY. WYD. BIO-STYL, KRAKÓW 2008.
 7. WALASZEK R: MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI. WYD. REHMED, KRAKÓW 2006.
 8. ZBOROWSKI A.: MASAŻ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH CZ. I. WYD. A-Z, KRAKÓW 2004.

Literatura uzupełniająca :

 1. Straburzyńska-Lupa A. Straburzyński G,: Fizjoterapia z elementami klinicznymi T. I, II. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2008.
 2. Lewandowski G.: Masaż leczniczy. Wyd. ANNAŁ, Łudź 2005.
 3. Magiera L., Walaszek R.,: Masaż Sportowy z Elementami odnowy biologicznej. Wyd. BIOSPORT, Kraków 2008.
 4. Kasperczyk T, Kmak S,: Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii. Wyd. Firma Handlowo-usługowa „ KASPER”, Kraków 2003.
 5. Chagiera L,: Automasaż leczniczy. Wyd. BIO-STYL, Kraków 2008.
 6. Chagiera L,: Relaksacyjny masaż leczniczy. Wyd. BIO-STYL, Kraków 2008.

Patologia, Medycyna Kliniczna:

   Literatura Obowiązkowa:

 1. WRÓBLEWSKI T, MIECHOWSKA N.: PATOLOGIA. WYD. PZWL, W-WA 1993.
 2. JAKUBOWSKA D, PĘDICH W. : CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH. WYD. PZWL, W-WA 1985.
 3. BLICHARSKI J,: ZARYS CHORÓB WEWNĘTRZNYCH. WYD. PZWL, W-WA 1983.
 4. KEUDEL H,: CHOROBY DZIECIĘCE. WYD. PZWL, W-WA 1997.
 5. E. FENELLA ST. J. ADAMSON, HULLD,: PIELĘGNOWANIE CHORYCH DZIECI. WYD. PZWL, W-WA 1990.
 6. MICHAŁOWICZ R, ŚLENZAK J,: CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY. WYD. PZWL, W-WA 1985.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :

 1. ROKICKA -MILEWSKA R,: NASZE DZIECKO. ROZWÓJ. PIELĘGNACJA. WYCHOWANIE. WYD. PZWL, W-WA 2007.

Kosmetologia i usługi kosmetyczne:

                       Literatura obowiązkowa:

 1. DYLEWSKA – GRZELAKOWSKA: KOSMETYKA STANDARDOWA. WYD. WSIP, W-WA 2011.
 2. PETERS J.B. : KOSMETYKA. WYD. REA, W-WA 2002.
 3. MARTINI M.-C.: KOSMETOLOGIA I FARMAGOLOGIA SKÓRY. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2009.
 4. NOSZCZYK M.: KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA I LEKARSKA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2012.

Literatura uzupełniająca:

 1. Molski M.: Chemia piękna. Wyd. Nauk PWN, W-wa 2011.
 2. Marzec A.: Chemia kosmetyków. „ Dom organizatora” , Toruń 2009.
 3. Magiera: Masarz w kosmetyce i odnowie biologicznej. Wyd. BIO-STYL, Kraków 2009.
 4. Adamski Z. Kaszuba A.: Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2010.

Ekonomia, Podstawy Prawa

                           Literatura obowiązkowa:

 1. BIELECKA M.: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WYD. EDUK. „ŻAK”, W-WA 2005.
 2. NOJSZEWSKA E.: PODSTAWY EKONOMII. WYD. WSIP, W-WA 2007.

Literatura uzupełniająca:

 1. Samuelson P.A., Nordhans W.D.: Ekonomia T 1,2. Wyd. Nauk. PWN, W-wa 2004
 2. Dolan P., Olsen J.A.: Dystrybucja usług medycznych. Wyd. CeDeWu, W-wa 2008.

Choroby Zakaźne

Literatura obowiązkowa:

 1. ANUSZ Z.: PODSTAWY EPIDEMIOLOGII I KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH. WYD. PZWL, W-WA 1989.
 2. TOWPIK J.: CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE. PZWL, W-WA 1981.
 3. JUSZCZYK J. GŁADYSZ A.: AIDS. WYD.VOLUMED, WROCŁAW 1993.
 4. CHRISTOPHERS / SŁÓNDER: ZARYS DERMATOLOGI I WENEROLOGII. WYD. URBAN & PARTNER, WROCŁAW 1999.
 5. KASZUBA A., ADAMSKI : LEKSYKON DERMATOLOGICZNY T. I, II,. WYD. CZEKAJ, LUBLIN 2011.

Choroby psychiczne i niepełnosprawność intelektualna

Literatura obowiązkowa:

 1. JAREMA M., RABE- JABŁOŃSKA J.: PRZYCHIATRIA. WYD. LEK.PZWL,W-WA 2011.
 2. PRUSIŃSKI A.: PODSTAWY NEUROLOGII KLINICZNEJ. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1989.
 3. BRAUNER A. I F.: DZIECKO ZGUBIONE W RZECZYWISTOŚCI. WYD. WSiP, W-WA 1993.
 4. ATTWOOD T.: ZESPÓŁ ASPERGERA. WYD. HARMONIA UNIWERSALIS, GDAŃSK 2013.
 5. BRYŃSKA A,: ADHD. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHICZNEJ. WYD. GWP, SOPOT 2010.
 6. CUNNINGHAM C.: DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. WSiP, W-WA 1994.

Geriatria i usługi opiekuńczo- usprawniające

Literatura obowiązkowa:

 1. WIECZOROWSKA – TOBIS K., TALARSKA D.: GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATYCZNE. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2008.
 2. SCHIEFELE J., STAUDT J., DACH CH.CH.: PIELĘGNIARSTWO GERIATYCZNE. WYD. URBAN & PARTNER, WROCŁAW 2012.
 3. KOSTKA T., KAZIARSKA-ROŚCIEWSKA M.: CHOROBY WIEKU PODESZŁEGO. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2009.
 4. TALARSKA D., WIECZOROWSKA-TABIS, SZWAŁKIEWICZ E.: OPIEKA NAD OSOBANI PRZEWLEKLE CHORYMI, W WIEKU PODESZŁYM I NIESAMODZIELNYMI. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2010.
 5. ZAHRADNICZEK K.: WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1996.
 6. SWAŁKIEWICZ E.: OPIEKUN MEDYCZNY W PRAKTYCE. WYD.LEK.PZWL, W-WA 2013.

                                         Literatura uzupełniająca:

 1. Rosenthal Th.C., Williams M.E. Naughton B.J.: Geriatria. Wyd. Czelej, Lublin 2009.
 2. Chodorowski Z.: Wybrane problemy medycyny geriatrycznej. VM Grup, Gdańsk 2005.
 3. Nowicka A.: Wybrane problemy osób starszych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 4. Hunt P., Sendell B.: Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi zabezpieczeniami fizjologicznymi. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 1990.
 5. De Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2006.

Elektrotechnika. Elektronika.

                                              

                                               Literatura obowiązkowa:

 1. GRABOWSKI L.: PRACOWNIA ELEKTRONICZNA. WSiP, W-WA 2012.
 2. BOLKOWSKI S.: ELEKTROTECHNIKA. WYD. WSiP, W-WA 2005.
 3. RUSEK M., PASIERBIŃSKI J.: ELEMENTY I UKŁADY ELEKTRONICZNE. WYD. NAUK.TECH., W-WA 2006.
 4. MARKIEWICZ A.: ZBIÓR ZADAŃ Z ELEKTRONIKI. WYD. WSiP, W-WA 2014.
 5. RUDOWSKI R.: INFORMATYKA MEDYCZNA. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2012.
 6. PILAWSKI M., WINEK T.: PRACOWNIA ELEKTRYCZNA. WYD. WSiP, W-WA 2014.

Język migowy

Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz „Język migowy w terapii”

Wydawnictwo naukowe. Łódź 2012