edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

O G Ł O S Z E N I E

O rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3


Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Dostawa manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki BLS I ALS

do  Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wraz z nauką defibrylacji półautomatycznej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, z możliwością pełnej intubacji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać ze strony internetowej: SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-10-30
V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI. Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą ceną ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-10-11

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 11-10-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru granicznego spowoduje odrzucenie oferty.


Sanok,  11 październik  2006r.

OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: JEDNA (1)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

LMP  Sp. z o.o

Ul. Kolista 25

40-486 KATOWICE

ZA   KWOTĘ : 39.375,00/netto


O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Remont kotłowni w budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke,

w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Roboty budowlane przy pomieszczeniu kotłowni – 45210000-2

2. Instalowanie kotłów – 45331110-0

3. Kładzenie i wykładanie podłóg – 45432100-5

4. Wymiana okien z tworzyw sztucznych – 45421125-6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać  SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-09-30

V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówien publicznych.

VI Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegajace odrzuceniu beda oceniane wedlug wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najnizsza oferowana cena sposród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w calosci spelniajaca wymogi specyfikacji i majaca najnizsza cene ofertowa otrzyma 100 punktów i bedzie dla zamawiajacego oferta najkorzystniejsza.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-07-24

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 24-07-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XII Kosztorys uproszczony

Kosztorys uproszczony można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać (KOSZTORYS UPROSZCZONY)

 

Sanok 2006-07-12


OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: DWIE (2)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO  OFERTĘ FIRMY:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

"HAWIS" S.C.

TARGOWISKA ul. J. Pawła II 62

38-430 MIEJSCE PISATOWE

ZA KWOTĘ: 112.626.69/netto

Sanok, 01 sierpnia 2006r.