TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 - semestr pierwszy do:

Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke , nauka w formie: dziennej i zaocznej

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Sekretariat szkoły; nr tel. 013 4631242

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów na semestr I wszystkich kierunków kształcenia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora MSCKZiU w Sanoku.

1. Oferowane kierunki:

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke

 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Higienistka stomatologiczna
 • Protetyk słuchu
 • Opiekun medyczny

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke   

 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekun osoby starszej

2. Wymagane dokumenty:

- Podanie-wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zsmsanok.pl

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie bada lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawownych   lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

- 2 podpisane zdjęcia (37mm x 52mm)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie       o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zm.)

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz.135 ze zm.).

UWAGA!

Profilaktyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy w Sanoku ul. Lipińskiego , rejestracja-od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie)


Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do 25.08.2022r.

* Nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

 3. Terminy rekrutacji:

Termin składania dokumentów do szkoły : od 01 czerwca 2022r. do 26.08.2022r.

  

Przewidywany limit miejsc na każdy kierunek: 25


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,

na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia

na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

1

2

3

4

5

6

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1   - 30.06.2022 r.

2 – 23.11.2022 r.

do 12.08.2022 r.

do 5.01.2023 r.

1 – 10.06.2022 r.1)

2 – 7.11.2022 r.1)

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 

do 7.07.2022 r.

 

do 8.12.2022 r.

do 19.08.2022 r.

 

 

do 19.01.2023 r.

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8.07.2022 r.

09.12.2022 r.

19.08.2022 r.

20.01.2023 r.

4

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 11.07.2022 r.

do 13.12.2022 r.

do 22.08.2022 r.

do 24.01.2023 r.

5

Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

do 13.07.2022 r.

do godz. 1500

 

do 15.12.2022 r.

do godz. 1500

 

do 24.08.2022 r.

do godz. 1500

 

do 26.01.2023 r.

do godz. 1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.07.2022 r.

do godz. 1000

19.12.2022 r.

do godz. 1000

26.08.2022 r.

do godz. 1000

27.01.2023 r.

do godz. 1000

 1. 1)Dotyczy szkół, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 135 ust.7 ustawy Prawo oświatowe lub sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

                                                                                                                                                        Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch

Odnośnik do załącznika nr2 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK