TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024 - semestr pierwszy do:

Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke , nauka w formie: dziennej i zaocznej

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Sekretariat szkoły; nr tel. 013 4631242

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów na semestr I wszystkich kierunków kształcenia kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora MSCKZiU w Sanoku.

1. Oferowane kierunki:

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke

 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Higienistka stomatologiczna
 • Protetyk słuchu
 • Opiekun medyczny

Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke   

 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekun osoby starszej

2. Wymagane dokumenty:

- Podanie-wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zsmsanok.pl

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie bada lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawownych   lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

- 2 podpisane zdjęcia (37mm x 52mm)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie       o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zm.)

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz.135 ze zm.).

UWAGA!

Profilaktyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy w Sanoku ul. Lipińskiego , rejestracja-od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie)


Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do 25.08.2023r.

* Nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

 3. Terminy rekrutacji:

Termin składania dokumentów do szkoły : od 01 czerwca 2023r. do 26.08.2023r.

  

Przewidywany limit miejsc na każdy kierunek: 25


 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, w tym do branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postepowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

szkoły,
w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

szkoły,
w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do

28.06.2023 r.

do

13.11.2023 r.

do

17.07.2023 r.

do

19.12.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do

28.06.2023 r.

do

13.11.2023 r

do

17.07.2023 r

do

19.12.2023 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

do

03.07.2023 r.

do

20.11.2023 r.

do

22.07.2023 r.

do

27.12.2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do

04.07.2023 r.

do godz. 1200

do

21.11.2023 r.

do godz. 1200

do

24.07.2023 r.

do godz. 1200

do

28.12.2023 r.

do godz. 1200

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

do

05.07.2023 r.

do

24.11.2023 r.

do

25.07.2023 r.

do

29.12.2023 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia:

-oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej1)

-zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej 2)

2.W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej:

- oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego.

3. W przypadku ubiegania się do branżowej szkoły II stopnia oraz do szkoły policealnej:

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu lub odpowiednio

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 3) lub odpowiednio

- orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 4)

O ile ww. dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

od

04.07.2023 r.

do

11.07.2023 r.

do godz.1500

od

21.11.2023 r.

do

11.12.2023 r.

do godz.1500

od

24.07.2023 r.

do

28.08.2023 r.

do godz.1500

od

28.12.2023r.

do

18.01.2024 r.

do godz.1500

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

12.07.2023 r.

do godz. 1200

12.12.2023 r.

do godz. 1200

31.07.2023 r.

do godz. 1200

19.01.2024 r.

do godz. 1200

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do

15.07.2023 r.

do

15.12.2023 r.

do

03.08.2023 r.

do

22.01.2024 r.

9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez Dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

1)   Dotyczy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku 2012/2013 (art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
z późn.zm.);

2)   Dotyczy kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia bądź w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie (art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm. ) oraz art. 95 ust. 2 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn.zm.);

3)   Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 135 ust. 1 pkt 5, art. 136 ust.1 pkt 2b ustawy – Prawo oświatowe);

4)     Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii Club C+E (art. 135 ust. 1 pkt 5, art. 136 ust.1 pkt 2b ustawy – Prawo oświatowe).

Odnośnik do załącznika nr2 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK