Informacje ze "Świata Oświaty"

SCX-4623 20160408 14194401

SCX-4623 20160408 14194401-2


1-SCX-4623 20160331 10470107-001

2-SCX-4623 20160331 10470107-003

3-SCX-4623 20160331 10470107-004

4-SCX-4623 20160331 10470107-005

Sponsorzy - podziękowania dla sponsorów.

Program nauczania w zawodzie pielęgniarki 323 [01] - kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Plan nauczania Liceum Medyczne, zawód pielęgniarka- kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Plan nauczania Liceum Medyczne, zawód opiekunka dziecięca- kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Program nauczania w zawodzie położnej 323 [02] - kliknij tutaj żeby zobaczyć program


Wybrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej autor DPM - kliknij tutaj żeby pobrać dokument

O G Ł O S Z E N I E

O rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3


Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Dostawa manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki BLS I ALS

do  Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wraz z nauką defibrylacji półautomatycznej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, z możliwością pełnej intubacji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać ze strony internetowej: SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-10-30
V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI. Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą ceną ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-10-11

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 11-10-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru granicznego spowoduje odrzucenie oferty.


Sanok,  11 październik  2006r.

OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: JEDNA (1)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

LMP  Sp. z o.o

Ul. Kolista 25

40-486 KATOWICE

ZA   KWOTĘ : 39.375,00/netto


O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Remont kotłowni w budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke,

w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Roboty budowlane przy pomieszczeniu kotłowni – 45210000-2

2. Instalowanie kotłów – 45331110-0

3. Kładzenie i wykładanie podłóg – 45432100-5

4. Wymiana okien z tworzyw sztucznych – 45421125-6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać  SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-09-30

V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówien publicznych.

VI Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegajace odrzuceniu beda oceniane wedlug wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najnizsza oferowana cena sposród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w calosci spelniajaca wymogi specyfikacji i majaca najnizsza cene ofertowa otrzyma 100 punktów i bedzie dla zamawiajacego oferta najkorzystniejsza.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-07-24

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 24-07-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XII Kosztorys uproszczony

Kosztorys uproszczony można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać (KOSZTORYS UPROSZCZONY)

 

Sanok 2006-07-12


OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: DWIE (2)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO  OFERTĘ FIRMY:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

"HAWIS" S.C.

TARGOWISKA ul. J. Pawła II 62

38-430 MIEJSCE PISATOWE

ZA KWOTĘ: 112.626.69/netto

Sanok, 01 sierpnia 2006r.

Nasze bezpieczeństwo

 1. Procedury postępowania MSP SANOK -> pobierz dokument
 2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym -> pobierz dokument
 3. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych -> pobierz dokument
 4. Jak być bezpiecznym w Internecie -> pobierz dokument
 5. Zasady ewakuacji osób podczas pożaru -> pobierz dokument
 6. Poradnik pierwszej pomocy przedmedycznej -> pobierz dokument
 7. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania -> pobierz dokument
 8. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysem w szkole -> pobierz dokument
 9. Podstawowe zasady ewakuacji -> pobierz dokument
 10. Stres ezgaminacyjny -> pobierz dokument
 11. Sygnały alarmowe -> pobierz dokument
 12. Zasady postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia -> pobierz dokument
 13. Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia -> pobierz dokument
 14. Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe crp -> pobierz dokument

 

  pobierz dokument
 1. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania ->
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK