Sponsorzy - podziękowania dla sponsorów.

Program nauczania w zawodzie pielęgniarki 323 [01] - kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Plan nauczania Liceum Medyczne, zawód pielęgniarka- kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Plan nauczania Liceum Medyczne, zawód opiekunka dziecięca- kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Program nauczania w zawodzie położnej 323 [02] - kliknij tutaj żeby zobaczyć program


Wybrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej autor DPM - kliknij tutaj żeby pobrać dokument

O G Ł O S Z E N I E

O rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3


Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Dostawa manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki BLS I ALS

do  Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wraz z nauką defibrylacji półautomatycznej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, z możliwością pełnej intubacji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać ze strony internetowej: SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-10-30
V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI. Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą ceną ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-10-11

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 11-10-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru granicznego spowoduje odrzucenie oferty.


Sanok,  11 październik  2006r.

OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: JEDNA (1)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

LMP  Sp. z o.o

Ul. Kolista 25

40-486 KATOWICE

ZA   KWOTĘ : 39.375,00/netto


O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Remont kotłowni w budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke,

w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Roboty budowlane przy pomieszczeniu kotłowni – 45210000-2

2. Instalowanie kotłów – 45331110-0

3. Kładzenie i wykładanie podłóg – 45432100-5

4. Wymiana okien z tworzyw sztucznych – 45421125-6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać  SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-09-30

V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówien publicznych.

VI Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegajace odrzuceniu beda oceniane wedlug wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najnizsza oferowana cena sposród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w calosci spelniajaca wymogi specyfikacji i majaca najnizsza cene ofertowa otrzyma 100 punktów i bedzie dla zamawiajacego oferta najkorzystniejsza.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-07-24

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 24-07-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XII Kosztorys uproszczony

Kosztorys uproszczony można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać (KOSZTORYS UPROSZCZONY)

 

Sanok 2006-07-12


OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: DWIE (2)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO  OFERTĘ FIRMY:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

"HAWIS" S.C.

TARGOWISKA ul. J. Pawła II 62

38-430 MIEJSCE PISATOWE

ZA KWOTĘ: 112.626.69/netto

Sanok, 01 sierpnia 2006r.

Nasze bezpieczeństwo

 1. Procedury postępowania MSP SANOK -> pobierz dokument
 2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym -> pobierz dokument
 3. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych -> pobierz dokument
 4. Jak być bezpiecznym w Internecie -> pobierz dokument
 5. Zasady ewakuacji osób podczas pożaru -> pobierz dokument
 6. Poradnik pierwszej pomocy przedmedycznej -> pobierz dokument
 7. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania -> pobierz dokument
 8. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysem w szkole -> pobierz dokument
 9. Podstawowe zasady ewakuacji -> pobierz dokument
 10. Stres ezgaminacyjny -> pobierz dokument
 11. Sygnały alarmowe -> pobierz dokument
 12. Zasady postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia -> pobierz dokument
 13. Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia -> pobierz dokument
 14. Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe crp -> pobierz dokument

 

  pobierz dokument
 1. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania ->

mgr Połojko Halina - Dyrektor szkoły

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - AM w Lublinie

Studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna - WSP Kraków, Zarządzanie Oświatą - Politechnika Rzeszów

mgr Penar Alicja – W-ce dyrektor

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - AM w Lublinie

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Zarządzanie Oświatą - Uniwersytet Rzeszowski

mgr Kosz Barbara – Kierownik Kształcenia Praktycznego

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - AM w Lublinie

Studia podyplomowe: Zarządzanie Instytucją Oświatą - Uniwersytet Rzeszowski

mgr Guzik Ludmiła – Kierownik Kształcenia Praktycznego

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - AM w Lublinie

Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą – PCEN Rzeszów

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Przedmiot nauczany

Kierunki

Badecka Antonina

dyplomowany

Wychowanie fizyczne

Wf z elem. rehabilitacji

ODZ TZ,TM,

TK, TF, OOS

Baran Elżbieta

mianowany

Pracownia kosmetyki i wizażu, Pracownia terapii zajęciowej, Dietetyka, Dermatologia,

Zajęcia praktyczne

TK, TZ, ODZ

Bednarz Grzegorz

dyplomowany

Technologia informatyczna w zawodzie

TK, TF, TZ, ODZ

Błaszczak – Pikus Halina

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

Praktyka zawodowa

TK

Borczyk Antoni

kontraktowy

Diagnostyka i terapia w elektroradiologii,

TEiIM, TEl

Bukład Aleksandra kontraktowy Ochrona radiologiczna TEI

Brejta Katarzyna

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

TEiIM

Chytła – Borczyk Gabriela

kontraktowy

Zdrowie publiczne, Dietetyka

Propedeutyka zdrowia,

Podst. fizjopatol. i ratown.

TM,ODZ,Tel, AON,TZ, TF,TK, OOS, OŚ

Chudzik Grzegorz

stażysta

Zajęcia praktyczne

TM

Deptuch Paweł

kontraktowy

Podst. układów elektr. i elektronicznych, Pomiar elektr. i elektroniczne, Fizyka i aparatura w elektroradiologii

TEiIM, TEl

Długosz Witold

stażysta

Zajęcia praktyczne

TM

Dyrkacz –Kulikowska Ewelina

mianowany

Podst. fizjol. i patol. wieku dziecięcego, Wychowanie, pielęgnowanie dziecka,

Propedeutyka ratownictwa, Zajęcia praktyczne

ODZ,AON

Bohdan Fedak

dyplomowany

Teoretyczne podstawy masażu, Pracownia masażu, Podst. kompl. rehabilt. os. niepełnosprawnej,

TM, AON

Florko Emilia

mianowany

Podstawy psychologii,

Psychologia z elem. pedagog.,socjologii i etyki,

ODZ, ODPS, OOS AON, TZ,TM,OŚ, OM TK,TF,TEiIM

Frycz Edyta

stażysta

Pracownia rehabilitacji i usprawniania , Zajęcia praktyczne

TZ,AON, TM

Gaździk Dariusz

dyplomowany

Wf z el. rehabilitacji

TK,TEiIM

Gołda Marzanna

dyplomowany

Anatomia, fizjologia i patologia,

Higiena podopiecznego,

Zajęcia praktyczne

TEiIM,TK, TZ, TM, ODPS,OM, OOS, TEl

Gosztyła Ryszard

dyplomowany

Prac.aktywizow.,rehalibilitacji

Prac. kinezyter. i syst. ćw.

Wf z elem. rehabilitacji

ODPS, AON,

TM,OOS

Guzik Ludmiła

dyplomowany

Anatomia,fizjologia,patologiaOpieka w stanach zagrożenia zdrowia, Prac. kompl. opieki

Praktyka zawodowa

TK,TF ODPS, OŚ,AON

Jabłoński Dariusz

kontraktowy

Podstawy prawa, przedsiębiorczości i przepisów BHP w zawodzie, Technologie informatyczne

OOS, ODPS, TEl

Kaźmierczak Zofia

dyplomowany

Choroby wieku geriatryczn.

Pracownia wych. dziecka

ODZ, TZ, OOS

Kita Piotr

mianowany

Podst.zdr.publ. i polit.społecz.

OŚ,

Kobiela Lidia

mianowany

Pracownia terapii zaj.

Prac. wychowania plastycznego i technicznego

ODZ, TZ,

OOS

Kosz Barbara

mianowany

Pielęgnowanie dziecka,

Prac. zabiegów higieniczn, piel. i ratown., Zajęcia praktyczne

ODZ, AON

Kondyjowski Maciej

mianowany

Prac.kinezyterapii i syst. ćw.,

Prac. aktywiz. i usprawniania,

Wf z elem. rehab.

Zajęcia praktyczne

TM, TZ, TEiIM, AON,OOS,TUK, TEl

Kuzian Urszula

kontraktowy

Podst. fizjopatol. człowieka,

Zajęcia praktyczne

OOS, ODPS

Krowicka Agata

dyplomowany

Farmakognozja

TF

Kruczek Katarzyna

kontraktowy

Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, Zajęcia praktyczne

TEiIM, TF

Krzywdzik- Bryła

Bogumiła

mianowany

Biblioteka

Kuzian Damian

stażysta

Zajęcia praktyczne, Praktyka zawodowa

OM,AON

Lubińska –Rabka

Agnieszka

mianowany

Kosmetologia, Pracownia kosmetyki i wizażu ,

Podst. fizjol. i patol. wieku dziecięcego,

TK,ODZ

Litwin Grzegorz

mianowany

Podstawy rehabilitacji i usprawniania , Prac. masażu, Zdrowie publiczne

ODPS, TM, TZ, OM, AON

Litwin Magdalena

kontraktowy

Pracownia technologii postaci leków

TF

Lipka Katarzyna

stażysta

Propedeutyka ratownictwa i opieka w stanach zagrożenia zdrowia, Zajęcia praktyczne

TZ,TM,TEiIM,

OOS

Michalczak – Korzeniowska Beata

mianowany

Higiena, Dermatologia,

Prac. kosmet.i wizażu,

Zajęcia praktyczne

TK, AON, ODZ

Nitka Krystyna

dyplomowany

Pracownia kompetencji społecznej ,Zajęcia praktyczne

Uryć –Kuzian Katarzyna

kontraktowy

Technologia postaci leków, Analiza leków, Podst. biofizyki i aparat. elektr.

Praktyka zawodowa

TF, TEiIM

Pawlik Katarzyna

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

TF

Penar Alicja

dyplomowany

Anatomia, fizjologia i patologia

Elementy fizjologii, promocji zdrowia i profilaktyki

TM, TZ, OŚ,OM,

Płodzień Grażyna

dyplomowany

Podstawy eduk. muzycznej, Elem. arteterapii, Pracownia Wychowania dziecka, Koło artystyczne,

ODZ,TZ,ODPS,

AON, OOS

Połojko Halina

dyplomowany

Promocja zdrowia i profilaktyka, Pracownia wychowania dziecka

AON, ODZ

Prajzler- Mocur

Danuta

dyplomowany

Pracownia wych. plastycznego i technicznego, Pracownia terapii zajęciowej Zajęcia praktyczne

ODZ, TZ, ODPS

Ryba Maria

dyplomowany

Język niemiecki

Koło języka niemieckiego

OŚ, ODPS, OM, OOS

Rybka Robert

dyplomowany

Podstawy Anatomii i fizjologii

TM

Sander Renata

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

TM

Skrabalak Renata

dyplomowany

Pracownia masażu, Podst. reh. i usprawniania, Anatomia, fizjologia, patologia

J. migowy

TM, TF, TE IiM, TZ, AON

Stawarz Ireneusz

dyplomowany

Technologia informatyczna w zawodzie

TM

Sudoł Halina

dyplomowany

Podst. anatomii i fizjologii, Prac. zabiegów higienicznych,

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

Propedeutyka ratownictwa,

ODZ, TZ, OM, TEiIM

Szałajko Wiesława

mianowany

Podst.pedagogiki socj.i etyki,

Patol. z elem. psychopatologii

Praktyka zawodowa

Szumilas Marcin

kontraktowy

Język angielski zawodowy

Koło j. angielskiego

TEiIM, AON, TZ,ODZ, TM, TK,TEiIM

Śnieżek Wiesław

mianowany

Wybr. zag.z met pracy socjalnej, Wybr. zag.z met pracy z podopiecznym, Podst.psych.,socjol. ipedagog.

Zajęcia praktyczne

TZ, AON,TM,OOS, ODPS, OŚ

Toton Ewa

kontraktowy

Chemia kosmetyczna,

Farmakologia z elementami chemii leków, Podst. analizy leków

TK, TF

Warchoł Jadwiga

mianowany

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych,

Prac. terapii zajęciowej,

Patol. z klin. zarysem chorób

TZ, ODPS,OOS, TEiIM

Węgrzyn Anna

stażysta

Język migowy

ODZ,TM, TEiIM, ODPS,OOS,AON,

TZ

Wdowiak Marzena

mianowany

Terapia zajęciowa, Pedagogika specjalna,

Metodyka pracy z podopiecznym

TZ, ODZ, OŚ, AON, OOS, ODPS

Winiarczyk Daria

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

TM

Wojtowicz Krystyna

dyplomowany

Literatura dziecięca

ODZ

Wojtowicz Grzegorz

kontraktowy

Wf

Wf z el. rehabilitacji

TM, ODZ, TZ, TF,TK, TEiIM, AON,OOS

Wójciak Igor

kontraktowy

Diagnostyka obrazowa

Anatomia radiologiczna

TEl

Zajdel Wioletta

kontraktowy

Podstawy prawa, przedsiębiorczości i przepisów BHP w zawodzie

AON, OOS, ODPS, ODZ, TZ, TM,TF, TK, TEiIM

Zapała Adrian

kontaktowy

Pomiary elektryczne i elektroniczne,

Instal. i ekspoat.urządz. elektr. i sys.inform. medycznej,

TEiIM

Ziajka Elżbieta

dyplomowany

Podstawy edukacji muzycznej

ODZ

Ziarko Joanna

kontraktowy

Pracownia analizy leków

TF

Żyłka -Reut

Anita

dyplomowany

Anatomia,fizjologia,patologia

Prac.fizykoterapii i masażu,

Wybr. zagadn. z fizjoterapii

TM, TK, TF

 
 
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK