szkola prom zdrowie

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

,,Europejski kodeks walki z rakiem’’

MEDYCZNO- SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W SANOKU

w latach 2017-2020

>>>Klikknij aby pobrać dokument <<<

 

Wizja współczesnej szkoły medycznej

Kształcenie i doskonalenie w zawodach medycznych zdeterminowane jest trzema czynnikami:

 • reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego (zawodowego)
 • światowymi trendami w kształceniu personelu medycznego
 • stanem zdrowia społeczeństwa polskiego

Współczesna szkoła medyczna, to szkoła humanistyczna realizująca wizję medycyny holistycznej, ujmującej człowieka całościowo, kształtująca sylwetkę profesjonalisty wysokiej klasy niosącego pomoc w stanach zagrożenia życia, wsparcie i opiekę zarówno w zdrowiu jak też chorobie oraz godnej śmierci.

To szkoła otwarta na wszystkie podmioty, gdyż od nich zależy profesjonalizm zawodowy nauczanego oraz wychowanie przez przykłady postaw m.in. promujących zdrowie, czy też system wewnętrznych wartości.

 

Misja Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku

 

Jesteśmy szkołą rzetelnie przygotowującą młodego człowieka do wejścia w życie zawodowe w oparciu o tradycyjne wartości etyczne i moralne.

 

   Wyposażamy naszych uczniów w najnowszą wiedzę medyczną i umiejętności gwarantujące im osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zapewniamy aktywną współpracę ze środowiskiem poprzez pracowników, rodziców, mieszkańców, władze samorządowe i organizacje społeczne. Wychodząc poza środowisko lokalne, nawiązujemy kontakty ze szkołami medycznymi na terenie naszego województwa, a także z uczelniami wyższymi w kraju.

 

     Naszych uczniów wychowujemy na dobrych ludzi, prawych obywateli i wysokiej klasy specjalistów w zawodach medycznych.

 

Słuchacze:

 

 • zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do

 

twórczego i kreatywnego życia oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych

 Pracownicy:

 wspierają uczniów w ich indywidualnym rozwoju

 • kształtują postawę dialogu
 • tworzą klimat zaufania i współpracy

Nauczyciele:

 • systematycznie doskonalą swój warsztat pracy
 • wspierają rodziców w procesie wychowania
 • stosują aktywne, atrakcyjne metody nauczania
 • są kreatywni i twórczy
 • tworzą przyjazną atmosferę pracy w szkole
 • reprezentują szkołę na zewnątrz

Dyrektor:

 • dba o rozwój organizacyjny szkoły
 • tworzy warunki i klimat do współpracy wszystkich podmiotów

 

Szkoła nasza aktywnie uczestniczy w życiu środowiska poprzez:

 • pomoc ludziom potrzebującym

  organizowanie konkursów, happeningów, meetingów, pokazów, lekcji z zakresu promocji

  zdrowia i wychowania zdrowotnego

 • kultywowanie tradycji szkoły i regionu

Pracujemy zgodnie z uchwałami organu założycielskiego i nadzorującego.
Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku posiada dobrą bazę dydaktyczną. Nowocześnie wyposażone i urządzone pracownie zapewniają realizację zajęć zawodowych na wysokim poziomie.

 

Prowadzimy praktyki zawodowe w dobrze wyposażonych, państwowych placówkach opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, w pogotowiu oraz zakładach opiekuńczo -wychowawczych.

 

Idziemy z duchem czasu i postępu, dbając o rozwój oraz ciągłe unowocześnianie placówki.

 

 Dzięki wsparciu uczniów, rodziców, środowiska i władz, nasza szkoła stanowi Centrum Edukacyjne przygotowujące do zawodów medycznych w regionie bieszczadzkim. 

 • Wpływa na kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży

 Pośrednio na poziom zdrowia i życia mieszkańców

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 

 • Odpowiedzialny- cechuje go takt i kultura osobista. Jest słowny, punktualny, szanuje czas swój i cudzy. Zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań. Gotów jest ponieść odpowiedzialność za swoje postępowania i decyzje, potrafi przyznać się do błędu i wskazuje cywilną odwagę. W działaniu zespołowym wskazuje poczucie odpowiedzialności za wspólne efekty pracy.
 • Rzetelny, życzliwy i uczciwy- postępuje zawsze zgodnie z zasadami moralnymi. Dobrze współpracuje w grupie. Potrafi przedstawić swe poglądy i słuchać argumentów innych, umie cierpliwie poszukiwać rozwiązań kompromisowych oraz podporządkować się woli większości w sprawach nie sprzecznych z zasadami etyki. Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych zarówno jako strona jak też jako mediator.
 • Komunikatywny-
 • Tolerancyjny- różnicę między ludźmi traktuje jako coś normalnego, a często cennego. Akceptuje inność wynikającą z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
 • Ciekawy świata i ludzi- ma określone zainteresowania, w których rozwoju wspiera go wiedza uzyskana w szkole. Poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, wyzwań, które dostarczyłyby mu nowych doświadczeń i pozwoliłyby mu się sprawdzić. Potrafi myśleć twórczo, stawiać sobie uczciwe cele i je realizować.
 • Samodzielny i rozważny- Potrafi podejmować decyzje i przewidywać zagrożenia także w sytuacjach wcześniej nie znanych, modyfikuje swoje zachowania w ich przewidywaniu. Umie dostosować się do nowej sytuacji i podjąć w niej właściwe działania. Z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji i potrafi je weryfikować uwzględniając alternatywne źródła wiedzy.  
 • Aktywny, swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy- podejmuje działania, jest w pełni kompetentny do samokształcenia. W razie potrzeby potrafi zaplanować złożone i trudne działania, dobierając właściwe metody postępowania. Doświadczenia nabyte w szkole i poza nią umie dobrze wykorzystać w życiu, pracy zawodowej.

 • Szkoła powstała 1 września 1962 roku na mocy uchwały PWRN w Rzeszowie , jako Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki w 5-letnim cyklu nauczania. Początki były trudne, ponieważ szkoła nie dysponowała własnym budynkiem więc została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dąbrowskiego. W roku szkolnym 1970/71 została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 a następnie do I LO im. KEN przy ul. Zagrody, gdzie z dniem 1 września 1980 roku utworzono Zespół Szkół w skład którego weszły I Liceum Ogólnokształcące, Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego rozwiązującej Zespół LM oraz LO nr 1 od 1 września 1999 roku szkoła uzyskała samodzielność
 • W historię szkoły na trwałe wpisały się losy ludzi, którzy ją tworzyli. Przez 40 lat szkołą kierowali:
  • 1962 - 67 J. Penar
  • 1967 - 72 Z. Bandurka
  • 1972 - 75 J. Sternik
  • 1975 - 76 L. Ciuk
  • 1976 - 77 K. Szczepanik
  • 1977 - 86 T. Blecharczyk
  • 1986 - 99 K. Serbin
  • 1999 - H. Połojko
 • Do grona zasłużonych nauczycieli należą: Z. Bandurka, W. Kubrakiewicz, U. Świtalska, A. Słuszkiewicz, M. Robel, M. Kaczor, M. Górska, L. Chomińska, K. Szczepanik, W. Jasik
 • Dnia 3 czerwca 2002 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego w 40 rocznicę powstania nadał szkole imię Anny Jenke, uchwałą Nr XLV/489/02
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK