TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku www.zsmsanok.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

– niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

– może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),

– brak responsywności,

– niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja 31.03.2021. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Bednarz, zsmsanok(at)wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134631242. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Konarskiego 3, 38-500 Sanok.
 • Powierzchnia przed Budynkiem jest utwardzona.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie posiada windy.

 

 


Uwaga! Począwszy od 7 marca, w każdy poniedziałek w godzinach 18-20 przy darmowym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania 800 12 12 12 będzie dyżurował radca prawny, który udzieli specjalistycznej pomocy w sprawach cudzoziemców i uchodźców.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców do Polski Rzecznik Praw Dziecka uruchomił dodatkowe dyżury specjalistów, z którymi można porozmawiać, dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12.

Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, którzy potrzebują pomocy w tym strasznym wojennym czasie, a nie znają języka polskiego, od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). Terminy dyżurów poniżej.

Jako że sporo dzwoniących osób szukało też jednak informacji i pomocy w rozwiązaniu kwestii związanych z przepisami polskiego prawa dotyczącymi pobytu cudzoziemców i uchodźców, Rzecznik zdecydował o uruchomieniu w DTZ dodatkowych dyżurów prawnika.

Dyżury psychologa w marcu, w języku ukraińskim i rosyjskim:

– w godzinach 15-22: poniedziałek 7 marca, czwartek 10 marca, poniedziałek 14 marca, wtorek 15 marca, środa 16 marca, poniedziałek 21 marca, wtorek 22 marca, środa 23 marca, czwartek 24 marca, środa 30 marca;

– w godzinach 22-6: piątek 11 marca, sobota 26 marca.

Dyżury prawnika w marcu:

– w poniedziałki w godzinach 18-20: 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca.

============================

*Щопонеділка чергуватиме юрист спецялвст по законодавству щодо перебування іноземців та біженців

Увага! Починаючи з сьогоднішнього дня, щопонеділка з 18:00 до 20:00, на безкоштовній цілодобовій гарячій лінії для дітей 800 12 12 12 чергуватиме юрисконсульт, який надаватиме спеціалізовану допомогу з питань, що стосуються іноземців та біженців.

У зв’язку з нападом Росії на Україну та напливом біженців до Польщі омбудсмен у справах дітей запустив додаткові години спеціалістів, з якими можна безкоштовно поспілкуватися за телефоном дитячої гарячої лінії 800 12 12 12.

Для всіх дітей, молоді та батьків, які потребують допомоги в цей жахливий воєнний час, але не володіють польською мовою, з середи 2 березня, за телефоном довіри дитячого омбудсмена 800 12 12 12 чергує психолог, який вільно володіє українською мовою (є можливість отримати підтримку російською мовою).

Однак, оскільки багато абонентів також шукатиме інформації та допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із положеннями польського законодавства щодо перебування іноземців та біженців, Обсудмен вирішив запустити у гарячі лінії додаткові чергування юриста.

Графік роботи психолога у березні українською та російською мовами:

– з 15 до 22: понеділок 7 березня, четвер 10 березня, понеділок 14 березня, вівторок 15 березня, середа 16 березня, понеділок 21 березня, вівторок 22 березня, середа 23 березня, четвер 24 березня, середа 30 березня;

Графік роботи юриста в березні:

– по понеділках з 18 по 20: 7 березня, 14 березня, 21 березня, 28 березня.

Literatura do przedmiotów:

-Zarys psychologii z elementami etyki,

-Psychologia z elementami pedagogiki, socjologii i etyki .

Lektura obowiązkowa:

 1. RED Majchrowska: WYBRANE ELEMENTY SOCJOLOGII. WYD. CZELEJ, LUBLIN 2003.
 2. Nijakowski L.M.: PODSTAWY SOCJOLIGII I PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ.WYD. DIFIN, W-WA 2009.
 3. SOCJOLOGIA, PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY. WYD. PWN, W-WA 2009.
 4. Szczepański Jan: ,,Elementarne pojęcia socjologii”.PWN, Warszawa 1969.

Lektura uzupełniająca:

 1. Szłompka P.: Socjologia zmian społecznych. Wyd. Znak, Kraków 2005.
 2. Frysztacki K.: Socjologia problemów społecznych. Wyd. Nauk Scholar, W-wa 2009.
 3. Bauman Z., May T.: Socjologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 4. Czarnecki P.S.: Praca socjalna. Wyd. Difin, W-wa 2013.
 5. Turner J.H.: ,,Socjologia”. Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Lektura obowiązkowa:

 1. FORRZAŃSKI J.: PSYCHOLOGIA. WYD. PZWL, W-WA 2003.
 2. FORRZAŃSKI J.: PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA. WYD. PZWL, W-WA 2004.
 3. PUTKIEWICZ Z., DOBROWOLSKA B., KUKOŁOWICZ T.: PODSTAWY PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII. WYD. PZWL, W-WA 1981.
 4. PRZTACZNIK-GIEROWSKA, TYSZKOWA M.: PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA. WYD. PWN, W-WA 2009.
 5. ARONSON E.: ,,CZŁOWIEK – ISTOTA SPOŁECZNA”. PWN, WARSZAWA 2000.
 6. BIRCH ANN, MALIN TONY : PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA W ZARYSIE : OD NIEMOWLĘCTWA DO DOROSŁOŚCI. – WYD. 4, – WARSZAWA : WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, 2009.
 7. PUTKIEWICZ Z, DOBROWOLSKA B..: ,,PODSTAWY PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII. PZWL WARSZAWA 1984.
 8. ZIMBARDO P.G., GERRIG R.J.: ,,PSYCHOLOGIA I ŻYCIE”. PWN, WARSZAWA 2006.

Lektura uzupełniająca:

 1. Lewis M., Haviland-Jones J.M.: Psychologia emocji. Gdańskie wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 2. Myers D.G.: Psychologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 3. Chodkiewicz J.: Psychologia Zdrowia. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2006.
 4. Heszen I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. Wyd. Nauk. PWN, W-wa 2007.
 5. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jaroża G.: ,,Psychologia rozwojowa

i wychowawcza wieku dziecięcego. WSiP, Warszawa 1985.

 1. Trempała J.: ,,Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka”. PWN, Warszawa 2009

Lektura obowiązkowa:

 1. CIECHANIEWICZ W.: PEDAGOGIKA. WYD. LEK. PZWR, W-WA 2008.
 2. SMITH D.D.: PEDAGOGIKA SPECJALNA T. 1,2. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2011.
 3. HERBART J.F.: PEDAGOGIKA OGÓLNA. WYD. NAUK. „ŻAK ‘’, W-WA 2007.
 4. SZCZEPANIK R.: ELEMENTY PEDAGOGIKI SPECJANEJ. WYD. WSH-E W ŁODZI, ŁÓDŹ 2007.
 5. PILCH T. i LEPARCZYK I.: PEDAGOGIKA SPOŁECZEŃSTWA. WYD. AKADEMICKIE „ŻAK”, W-WA 2003.

Lektura uzupełniająca:

 1. Śliwierski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Oficyna wyd. „Impuls”, Kraków 2005.
 2. Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Wyd. Akad. i profesjonalne, W-wa 2008.
 3. Retter H.: Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP, Gdańsk 2005.
 4. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna wyd. „Impuls”, Kraków 2006.
 5. Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika Społeczna T.1,2.wyd. Nauk. PWN, W-wa 2009.

Anatomia z fizjologią:

                                 Literatura obowiązkowa:

 1. SYLWANOWICZ W.: ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA. PZWL, W-WA 1989.
 2. ALEKSANDROWICZ R.: MAŁY ATLAS ANATOMICZNY. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2008.
 3. ATLAS ANATOMICZNY. WYD. LITERAT, TORUŃ.
 4. DANIEL B. PRUSZYŃSKI B.: ANATOMIA RADIOLOGICZNA. PZWL, W-WA 2016.
 5. MARCHEWKA A, DĄBROWSKI Z, ŻOŁĄDŹ J.A. : FIZJOLOGIA STARZENIA SIĘ. WYD. NAUK PWN, W-WA 2013.

                   Literatura uzupełniająca:

 1. Kieszonkowy Atlas Anatomii Radiologicznej. Wyd. medipage, W-wa 2007.
 2. Traczyk W.Z: Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. Lek. PZWL, 2006.
 3. Górski J.: Fizjologia człowieka. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2010.

Higiena Żywienia:

              

               Literatura obowiązkowa:

 1. KORCZAK C.W.: HIGIENA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1998.
 2. KORCZAK C.W.: HIGIENA OCHRONA ZDROWIA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1994.
 3. KARCZEWSKI J.K.: HIGIENA. WYD. „CZELEJ”, LUBLIN 2002.
 4. GAWĘCKI J, ROSZKOWSKI W,: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA A ZDROWIE PUBLICZNE. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2012.
 5. SZEWCZYŃSKI J. SKRODZKA Z,: HIGIENA ŻYWIENIA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1995.
 6. CIBOROWSKA H, RUDNICKA A,: DIETETYKA. ŻYWIENIE ZDROWEGO I CHOREGO CZŁOWIEKA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2009.

Literatura uzupełniająca:

 1. Bujko J.: Podstawy dietetyki. Wyd. SGGW, W-wa 2008.
 2. Bętkowska T, Rożnowska K,: Diety w różnych chorobach. Agencja Wydawniczo-Usługowa „Emilia”, Kraków 2010.
 3. Jarosz M,: Żywienie osób w wieku starszym.Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2011.

              

   Literatura obowiązkowa:

 1. KULIK T.B, LATALSKI M,: ZDROWIE PUBLICZNE. WYD. CZEKAJ , LUBLIN 2002.
 2. SYGIT M.: ZDROWIE PUBLICZNE. WOLTERS KLUCZER POLSKA, W-WA 2010.
 3. KAWCZYŃSKA-BUTRYM Z.: RODZINA-ZDROWIE-CHOROBA. WYD. CZEKAJ, LUBLIN 2001.
 4. WOYNAROWSKA B,: EDUKACJA ZDROWOTNA. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2012.
 5. KARSKI J.B,: PROMOCJA ZDROWIA. SAN MEDIA, W-WA 1994.

Literatura uzupełniająca:

 1. Leowski J,: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Wyd. Fachowe CeDeWu, W-wa 2011.
 2. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce i w Europie. Centrum Edukacji Medycznej,     W-wa 1996.
 3. Davies T. i Craig T.K.J,: ABC zdrowia psychicznego. Medical Press, Gdańsk 1999.
 4. Barić L, Osieńska H,: Oświata zdrowotna i promocja zdrowia. Borgis Wydawnictwo Medyczne, W-wa 2006.
 5. Karski J.B,: Praktyka i Terapia promocji Zdrowia. Wyd. Fachowe CeDeWu, W-WA 2011.
 6. Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. : Promocja zdrowia T. I, II. Wyd. Czekaj, Lublin 2008.

Rehabilitacja i usprawnianie:

         Literatura obowiązkowa:

 1. MALINOWSKA K DEGA W,: REHABILITACJA MEDYCZNA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1999.
 2. KIWERSKI J,: REHABILITACJA MEDYCZNA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2007.
 3. OSSOWSKI E, : TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY REHABILITACJI. WYD. WSP W BYDGOSZCZY, BYDGOSZCZ 1999.

Literatura uzupełniająca:

 1. Sowa J, Wojciechowski F,: Proces rehabilitacji w kodeksie edukacyjnym. Wyd. Oświatowe Fosze, Rzeszów 2001.
 2. Pękalska M,: Rehabilitacja neuropsychologiczna. Wyd. UMCS , Lublin 2009.
 3. Levitt S,: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. Wyd. Lek.PZWL, W-wa 2004.
 4. Łojek E., Bolewska A.: Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Wyd. Nauk. „Scholar”, W-wa 2008.

Terapia zajęciowa:

     Literatura obowiązkowa:

 1. MILANOWSKA K.: TERAPIA ZAJĘCIOWA. WYD. PZWL, W-WA 1965.
 2. KONIECZNA E.J,: BIBLIOTERAPIA W PRAKTYCE. OFICYNA WYDAWNICZA „ IMPULS” , KRAKÓW 2006.
 3. DĄBROWSKA- JABŁOŃSKA I,: TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY. OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS”, KRAKÓW 2010.
 4. MALICKA M,: BAJKO TERAPIA. MEDIA RODZINA, WROCŁAW 2002.
 5. GĄSIENICA- SZOSTAK A,: MUZYKOTERAPIA W REHABILITACJI I PROFILAKTYCE. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2003.
 6. KORDZIŃSKA – GRABOWSKA A,: ARTETERAPIA. WYD. VERLAG DASHOFER, W-WA 2012.

Literatura uzupełniająca:

 1. Beluard H.S, McKenzie K.R.: Podstawy terapii grupowej. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 2. Sikorski W,: Psychoterapia grupowa różnych pokoleń. Wyd. Akademickie „Żak”, W-WA 2002.
 3. Jones C, Shillito-Clarke C,: Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 4. Malicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci. Media Rodzina Poznań 1999.
 5. Frauczyk A, Krajewska K,: Skarbiec nauczyciela terapeuty. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 6. Trześniowski R,: Zabawy i gry ruchowe. Wyd. WSiP, W-wa 1995).
 7. Kwaśniewska G. i Wojnarska A. : Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Farmakologia i technologie postaci leków:

                 Literatura obowiązkowa:

 1. JANICKI S, FIEBIG A,: FARMACJA STOSOWANA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2008.
 2. KRÓWCZYŃSKI L, JACHOWICZ R,: ĆWICZENIA Z RECEPTURY. WYD. UJ, KRAKÓW 2000.
 3. JANIEC W,: KOMPENDIUM FARMAKOLOGII. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2012.
 4. PODLEWSKI J.K, CHWALIBOGOWSKA-PODLESKA A,: LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII. MEDICAL TRIBUNE POLSKA, W-WA 2010.
 5. JACKOWICZ R,: RECEPTURA APTECZNA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2010.

       Literatura uzupełniająca:

 1. Kostoński W, Herman Z.S, : Farmakologia T. I, II. Wyd. Lek. PZWL, 2007.
 2. Kohliinzer S,: Farmakognozja. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2007.
 3. Korbut R,: Farmakologia po prostu. Wyd. UJ, Kraków 2009.
 4. Zejc A, Gorczyca M,: Chemia leków. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2008.

Masaż i fizjoterapia:

Literatura obowiązkowa:

 1. STRABURZYŃSKA-LUPA A. STRABURZYŃSKI G,: FIZJOTERAPIA (WYD. LEK. PZWL, W-WA 2007)
 2. ZEMBATY A,: KINEZYTERAPIA T. I, II. WYD. „KASPER”, 2016.
 3. MIKA T. KASPRZAK W,: FIZYKOTERAPIA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2003.
 4. MILANOWSKA K,: KINEZYTERAPIA. WYD. LEK. PZWL, 2001.
 5. MAGIERA L.: KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY. WYD. BIO-STYL, KRAKÓW 2006.
 6. MAGIERA L, KASPERCZAK T,: SEGMENTALNY MASAŻ LECZNICZY. WYD. BIO-STYL, KRAKÓW 2008.
 7. WALASZEK R: MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI. WYD. REHMED, KRAKÓW 2006.
 8. ZBOROWSKI A.: MASAŻ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH CZ. I. WYD. A-Z, KRAKÓW 2004.

Literatura uzupełniająca :

 1. Straburzyńska-Lupa A. Straburzyński G,: Fizjoterapia z elementami klinicznymi T. I, II. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2008.
 2. Lewandowski G.: Masaż leczniczy. Wyd. ANNAŁ, Łudź 2005.
 3. Magiera L., Walaszek R.,: Masaż Sportowy z Elementami odnowy biologicznej. Wyd. BIOSPORT, Kraków 2008.
 4. Kasperczyk T, Kmak S,: Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii. Wyd. Firma Handlowo-usługowa „ KASPER”, Kraków 2003.
 5. Chagiera L,: Automasaż leczniczy. Wyd. BIO-STYL, Kraków 2008.
 6. Chagiera L,: Relaksacyjny masaż leczniczy. Wyd. BIO-STYL, Kraków 2008.

Patologia, Medycyna Kliniczna:

   Literatura Obowiązkowa:

 1. WRÓBLEWSKI T, MIECHOWSKA N.: PATOLOGIA. WYD. PZWL, W-WA 1993.
 2. JAKUBOWSKA D, PĘDICH W. : CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH. WYD. PZWL, W-WA 1985.
 3. BLICHARSKI J,: ZARYS CHORÓB WEWNĘTRZNYCH. WYD. PZWL, W-WA 1983.
 4. KEUDEL H,: CHOROBY DZIECIĘCE. WYD. PZWL, W-WA 1997.
 5. E. FENELLA ST. J. ADAMSON, HULLD,: PIELĘGNOWANIE CHORYCH DZIECI. WYD. PZWL, W-WA 1990.
 6. MICHAŁOWICZ R, ŚLENZAK J,: CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY. WYD. PZWL, W-WA 1985.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :

 1. ROKICKA -MILEWSKA R,: NASZE DZIECKO. ROZWÓJ. PIELĘGNACJA. WYCHOWANIE. WYD. PZWL, W-WA 2007.

Kosmetologia i usługi kosmetyczne:

                       Literatura obowiązkowa:

 1. DYLEWSKA – GRZELAKOWSKA: KOSMETYKA STANDARDOWA. WYD. WSIP, W-WA 2011.
 2. PETERS J.B. : KOSMETYKA. WYD. REA, W-WA 2002.
 3. MARTINI M.-C.: KOSMETOLOGIA I FARMAGOLOGIA SKÓRY. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2009.
 4. NOSZCZYK M.: KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA I LEKARSKA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2012.

Literatura uzupełniająca:

 1. Molski M.: Chemia piękna. Wyd. Nauk PWN, W-wa 2011.
 2. Marzec A.: Chemia kosmetyków. „ Dom organizatora” , Toruń 2009.
 3. Magiera: Masarz w kosmetyce i odnowie biologicznej. Wyd. BIO-STYL, Kraków 2009.
 4. Adamski Z. Kaszuba A.: Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2010.

Ekonomia, Podstawy Prawa

                           Literatura obowiązkowa:

 1. BIELECKA M.: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WYD. EDUK. „ŻAK”, W-WA 2005.
 2. NOJSZEWSKA E.: PODSTAWY EKONOMII. WYD. WSIP, W-WA 2007.

Literatura uzupełniająca:

 1. Samuelson P.A., Nordhans W.D.: Ekonomia T 1,2. Wyd. Nauk. PWN, W-wa 2004
 2. Dolan P., Olsen J.A.: Dystrybucja usług medycznych. Wyd. CeDeWu, W-wa 2008.

Choroby Zakaźne

Literatura obowiązkowa:

 1. ANUSZ Z.: PODSTAWY EPIDEMIOLOGII I KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH. WYD. PZWL, W-WA 1989.
 2. TOWPIK J.: CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE. PZWL, W-WA 1981.
 3. JUSZCZYK J. GŁADYSZ A.: AIDS. WYD.VOLUMED, WROCŁAW 1993.
 4. CHRISTOPHERS / SŁÓNDER: ZARYS DERMATOLOGI I WENEROLOGII. WYD. URBAN & PARTNER, WROCŁAW 1999.
 5. KASZUBA A., ADAMSKI : LEKSYKON DERMATOLOGICZNY T. I, II,. WYD. CZEKAJ, LUBLIN 2011.

Choroby psychiczne i niepełnosprawność intelektualna

Literatura obowiązkowa:

 1. JAREMA M., RABE- JABŁOŃSKA J.: PRZYCHIATRIA. WYD. LEK.PZWL,W-WA 2011.
 2. PRUSIŃSKI A.: PODSTAWY NEUROLOGII KLINICZNEJ. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1989.
 3. BRAUNER A. I F.: DZIECKO ZGUBIONE W RZECZYWISTOŚCI. WYD. WSiP, W-WA 1993.
 4. ATTWOOD T.: ZESPÓŁ ASPERGERA. WYD. HARMONIA UNIWERSALIS, GDAŃSK 2013.
 5. BRYŃSKA A,: ADHD. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHICZNEJ. WYD. GWP, SOPOT 2010.
 6. CUNNINGHAM C.: DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA. WSiP, W-WA 1994.

Geriatria i usługi opiekuńczo- usprawniające

Literatura obowiązkowa:

 1. WIECZOROWSKA – TOBIS K., TALARSKA D.: GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATYCZNE. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2008.
 2. SCHIEFELE J., STAUDT J., DACH CH.CH.: PIELĘGNIARSTWO GERIATYCZNE. WYD. URBAN & PARTNER, WROCŁAW 2012.
 3. KOSTKA T., KAZIARSKA-ROŚCIEWSKA M.: CHOROBY WIEKU PODESZŁEGO. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2009.
 4. TALARSKA D., WIECZOROWSKA-TABIS, SZWAŁKIEWICZ E.: OPIEKA NAD OSOBANI PRZEWLEKLE CHORYMI, W WIEKU PODESZŁYM I NIESAMODZIELNYMI. WYD. LEK. PZWL, W-WA 2010.
 5. ZAHRADNICZEK K.: WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA. WYD. LEK. PZWL, W-WA 1996.
 6. SWAŁKIEWICZ E.: OPIEKUN MEDYCZNY W PRAKTYCE. WYD.LEK.PZWL, W-WA 2013.

                                         Literatura uzupełniająca:

 1. Rosenthal Th.C., Williams M.E. Naughton B.J.: Geriatria. Wyd. Czelej, Lublin 2009.
 2. Chodorowski Z.: Wybrane problemy medycyny geriatrycznej. VM Grup, Gdańsk 2005.
 3. Nowicka A.: Wybrane problemy osób starszych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 4. Hunt P., Sendell B.: Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi zabezpieczeniami fizjologicznymi. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 1990.
 5. De Walden – Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, W-wa 2006.

Elektrotechnika. Elektronika.

                                              

                                               Literatura obowiązkowa:

 1. GRABOWSKI L.: PRACOWNIA ELEKTRONICZNA. WSiP, W-WA 2012.
 2. BOLKOWSKI S.: ELEKTROTECHNIKA. WYD. WSiP, W-WA 2005.
 3. RUSEK M., PASIERBIŃSKI J.: ELEMENTY I UKŁADY ELEKTRONICZNE. WYD. NAUK.TECH., W-WA 2006.
 4. MARKIEWICZ A.: ZBIÓR ZADAŃ Z ELEKTRONIKI. WYD. WSiP, W-WA 2014.
 5. RUDOWSKI R.: INFORMATYKA MEDYCZNA. WYD. NAUK. PWN, W-WA 2012.
 6. PILAWSKI M., WINEK T.: PRACOWNIA ELEKTRYCZNA. WYD. WSiP, W-WA 2014.

Język migowy

Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz „Język migowy w terapii”

Wydawnictwo naukowe. Łódź 2012

     Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku to Placówka Publiczna prowadzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Szkoła rozpoczęła działalność w 1962 roku, początkowo jako Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe, kolejno Zespół Szkół Medycznych a następnie Medyczna Szkoła Policealna. W ostatnich latach stopniowo wzbogacono/uzupełniano wizję i misję szkoły i tak na bazie wychowania do wartości rozszerzano jej Misję o „ Profesjonalni, Kreatywni, Zawodowo Aktywni przez Całe Życie”. Od 1Września 2014r Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekształcił Medyczną Szkołę Policealną im. Anny Jenke w Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poszerzając tym samym jej możliwości edukacyjne. Obecnie w Placówce kształci się młodzież i dorosłych, a naukę bezpłatnie pobiera 430 osób w systemie dziennym i zaocznym. W cyklu 2-letnim , 2,5-letnim i rocznym, w zawodach: protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki medycznej, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog - w formie stacjonarnej, natomiast w formie zaocznej: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny i opiekunka środowiskowa. Rozpiętość wiekowa pobierających naukę waha się od 19 do 60 lat. Placówka podejmuje szereg działań sprzyjających doskonaleniu efektywności kształcenia, w tym kształtujących umiejętności zawodowe, umiejętności ważne w procesie uczenia się przez całe życie i na rynku pracy oraz pogłębiających umiejętności kluczowe określone dla kształcenia ogólnego. Prowadzi kształcenie zawodowe w oparciu o zmodyfikowane przez nauczycieli programy nauczania w układzie przedmiotowym, opracowane na podstawie przykładowych programów KOWEZiU. Bogata i systematycznie doposażona baza oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyja realizowaniu procesu kształcenia słuchaczy na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza rokrocznie wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych. W ostatnich latach pozytywny wynik z Egzaminów Potwierdzanych Kwalifikacji w Zawodzie uzyskuje od 80 do 100% osób zdających, czyli w niektórych zawodach wszyscy przystępujący .

Szkoła posiada do dyspozycji m. in. bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, szerokopasmowe łącze internetowe i Wi-Fi, 2 pracownie komputerowe oraz inne nowoczesne pracownie zawodowe: farmaceutyczną, masażu, kosmetyczną, terapeutyczną, opieki i pielęgnacji dziecka oraz osoby dorosłej, ratownictwa i stanów zagrożenia życia. Nauczyciele i słuchacze realizują szereg zadań, których drogowskazem są   zawsze słowa Patronki Anny Jenke „Iść do ludzi z duszą bogatą w miłość”.

Historia placówki zapisana jest w kronikach szkoły. Efekty działalności szkoły są prezentowane w wydawanej przez szkołę gazetce „ESKULAPeK” oraz na stronie internetowej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku i w prasie lokalnej. Placówka i jej działalność jest pozytywnie   postrzegana w środowisku lokalnym. Sanocka Szkoła Medyczna, to Szkoła z tradycjami dobrego kształcenia - jedyna najstarsza Szkoła Medyczna w mieście - należąca do grona Certyfikowanych Szkół Promujących Zdrowie.

Halina Połojko

Szkoła w listopadzie 2017r zorganizowała Jubileusz 55-lecia i Uroczystości Ślubowania Pierwszych Roczników na Sztandar Szkoły.

IMG

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK