edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 2

W dniu 28.04.2022 r. w Zajeździe Hotelu Polonez w Tuczempach, Caritas Archidiecezji Przemyskiej przeprowadziła konferencję, która miała na celu zaprezentowanie efektów opracowanego i przeprowadzonego pilotażu oraz jego znaczenia dla pracodawców, szkół policealnych, a także społeczeństwa, które docelowo jest i nadal będzie głównym odbiorcą usług o charakterze opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej. Patronat honorowy nad zorganizowanym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Głównym celem projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.15 – Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki było opracowanie modelowych programów praktycznej nauki w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów: opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy. Wśród zaproszonych gości w konferencji wziął udział Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który wraz z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Arturem Jańcem uroczyście podpisał porozumienie o współpracy dotyczącej kontynuacji działań podjętych w ramach obu projektów. Obecnością na spotkaniu zaszczycili również Wicedyrektor oraz Kierownik Oddziału Edukacji Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pani Katarzyna Kuczmenda oraz Pan Bogusław Śnieżek. Ponadto w konferencji wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele Medycznych Szkół Policealnych z całego kraju, w tym również naszej Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke.