edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

/najważniejsze informacje z regulaminu przyznawania stypendiów/

Dotyczy słuchaczy kierunków dziennych i zaocznych uczących się w MSCKZiU w Sanoku

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się słuchacz nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1.W poprzednim semestrze nauki uzyskał średnią ocen co najmniej 5.00

2.Posiada co najmniej 70.00% frekwencji na zajęciach.

3.Wykazywał się zaangażowaniem na rzecz szkoły i /lub/ środowiska lokalnego.

Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek do szkolnej komisji stypendialnej niezwłocznie po zakończeniu semestru.

Słuchacz uczący się jednocześnie w kilku zawodach może otrzymać tylko jedno stypendium.

Wysokość stypendium ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego na okres od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do dnia 30 czerwca .

Członkowie komisji oceniają wnioski zgodnie z punktacją:

a. średnia ocen

5.00- 5,20                 2 pkt.

5,21- 5,40                 4 pkt.

5,41 i wyżej               6 pkt.

b. frekwencja

70.00%- 79,50%       1 pkt.

79,51%- 89,50%       2 pkt.

89,51% i wyżej         3 pkt.

c. zaangażowanie na rzecz szkoły i /lub/ środowiska lokalnego do 3 pkt.; zaangażowanie to powinno być udokumentowane !

Słuchacz traci prawo do stypendium w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji z nauki.

Słuchacze ubiegający się o stypendium od września 2020 roku powinni złożyć wniosek osobiście do 26 czerwca 2020 roku.

Wniosek do pobrania - Wniosek

Regulamin